<dd id="9pqtj"><track id="9pqtj"></track></dd>

  1. <dd id="9pqtj"><big id="9pqtj"><noframes id="9pqtj"></noframes></big></dd>
   <em id="9pqtj"></em>

   <dd id="9pqtj"></dd>
  2. <tbody id="9pqtj"><track id="9pqtj"></track></tbody>

   <s id="9pqtj"><mark id="9pqtj"></mark></s><th id="9pqtj"><pre id="9pqtj"></pre></th>
  3. <strong id="9pqtj"><optgroup id="9pqtj"><noframes id="9pqtj"></noframes></optgroup></strong>

  4. <em id="9pqtj"><ruby id="9pqtj"></ruby></em>

   欢迎来到原中小学教育资源网!

   三字经全文带拼音

   汉语拼音 时间:2018-12-03 我要投稿
   【www.dnfdy.com - 汉语拼音】

    《三字经》是中国的传统启蒙教材,在中国古代经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。很多大朋友在小时候可能都读过三字经,现在想给小孩找有拼音版的,小编马上为您奉上三字经全文。

   三字经全文

    rén zhī chū xìng běn shàn

    人 之 初 , 性 本 善。

    xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

    性 相 近 , 习 相 远。

    gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

    苟 不 教 , 性 乃 迁。

    jiào zhī dào guì yǐ zhuān

    教 之 道 , 贵 以 专。

    xī mèng mǔ zé lín chǔ

    昔 孟 母 , 择 邻 处。

    zǐ bù xué duàn jī zhù

    子 不 学 , 断 机 杼。

    dòu yān shān yǒu yì fāng

    窦 燕 山 , 有 义 方。

    jiào wǔ zǐ míng jù yáng

    教 五 子 , 名 俱 扬。

    yǎng bú jiào fù zhī guò

    养 不 教 , 父 之 过。

    jiào bù yán shī zhī duò

    教 不 严 , 师 之 惰。

    zǐ bù xué fēi suǒ yí

    子 不 学 , 非 所 宜。

    yòu bù xué lǎo hé wéi

    幼 不 学 , 老 何 为。

    yù bù zhuó bù chéng qì

    玉 不 琢 , 不 成 器。

    rén bù xué bù zhī yì

    人 不 学 , 不 知 义。

    wèi rén zǐ fāng shào shí

    为 人 子 , 方 少 时。

    qīn shī yǒu xí lǐ yí

    亲 师 友 , 习 礼 仪。

    xiāng jiǔ líng néng wēn xí

    香 九 龄 , 能 温 席。

    xiào yú qīn suǒ dāng zhí

    孝 于 亲 , 所 当 执。

    róng sì suì néng ràng lí

    融 四 岁 , 能 让 梨。

    tì yú zhǎng yí xiān zhī

    弟 于 长 , 宜 先 知。

    shǒu xiào tì cì jiàn wén

    首 孝 弟 , 次 见 闻。

    zhī mǒu shù shí mǒu wén

    知 某 数 , 识 某 文。

    yī ér shí shí ér bǎi

    一 而 十 , 十 而 百。

    bǎi ér qiān qiān ér wàn

    百 而 千 , 千 而 万。

    sān cái zhě tiān dì rén

    三 才 者 , 天 地 人。

    sān guāng zhě rì yuè xīng

    三 光 者 , 日 月 星。

    sān gāng zhě jūn chén yì

    三 纲 者 , 君 臣 义。

    fù zǐ qīn fū fù shùn

    父 子 亲 , 夫 妇 顺。

    yuē chūn xià yuē qiū dōng

    曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

    cǐ sì shí yùn bù qióng

    此 四 时 , 运 不 穷。

    yuē nán běi yuē xī dōng

    曰 南 北 , 曰 西 东。

    cǐ sì fāng yìng hū zhōng

    此 四 方 , 应 乎 中。

    yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

    曰 水 火 , 木 金 土。

    cǐ wǔ xíng běn hū shù

    此 五 行 , 本 乎 数。

    yuē rén yì lǐ zhì xìn

    曰 仁 义 , 礼 智 信。

    cǐ wǔ cháng bù róng wěn

    此 五 常 , 不 容 紊。

    dào liáng shū mài shǔ jì

    稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

    cǐ liù gǔ rén suǒ shí

    此 六 谷 , 人 所 食。

    mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

    马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

    cǐ liù chù rén suǒ sì

    此 六 畜 , 人 所 饲。

    yuē xǐ nù yuē āi jù

    曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

    ài wù yù qī qíng jù

    爱 恶 欲 , 七 情 具。

    páo tǔ gé mù shí jīn

    匏 土 革 , 木 石 金。

    sī yǔ zhú nǎi bā yīn

    丝 与 竹, 乃 八 音。

    gāo zēng zǔ fù ér shēn

    高 曾 祖 , 父 而 身。

    shēn ér zǐ zǐ ér sūn

    身 而 子 , 子 而 孙。

    zì zǐ sūn zhì xuán zēng

    自 子 孙 , 至 玄 曾

    nǎi jiǔ zú rén zhī lún

    乃 九 族 , 人 之 伦。

    fù zǐ ēn fū fù cóng

    父 子 恩 , 夫 妇 从。

    xiōng zé yǒu dì zé gōng

    兄 则 友 , 弟 则 恭。

    zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

    长 幼 序 , 友 与 朋。

    jūn zé jìng chén zé zhōng

    君 则 敬 , 臣 则 忠。

    cǐ shí yì rén suǒ tóng

    此 十 义 , 人 所 同。

    fán xùn méng xū jiǎng jiū

    凡 训 蒙 , 须 讲 究。

    xiáng xùn gǔ míng jù dòu

    详 训 诂 , 明 句 读。

    wéi xué zhě bì yǒu chū

    为 学 者 , 必 有 初。

    xiǎo xué zhōng zhì sì shū

    小 学 终 , 至 四 书。

    lún yǔ zhě èr shí piān

    论 语 者 , 二 十 篇。

    qún dì zǐ jì shàn yán

    群 弟 子 , 记 善 言。

    mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

    孟 子 者 , 七 篇 止。

    jiǎng dào dé shuō rén yì

    讲 道 德 , 说 仁 义。

    zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

    作 中 庸 , 子 思 笔。

    zhōng bù piān yōng bú yì

    中 不 偏 , 庸 不 易。

    dà xiǎo dài zhù lǐ jì

    大 小 戴 , 注 礼 记。

    shù shèng yán lǐ yuè bèi

    述 圣 言 , 礼 乐 备。

    yuē guó fēng yuē yǎ sòng

    曰 国 风 , 曰 雅 颂。

    hào sì shī dāng fěng yǒng

    号 四 诗 , 当 讽 咏。

    shī jì wáng chūn qiū zuò

    诗 既 亡 , 春 秋 作。

    yù bāo biǎn bié shàn è

    寓 褒 贬 , 别 善 恶。

    sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

    三 传 者 , 有 公 羊。

    yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

    有 左 氏 , 有 谷 梁。

    jīng jì míng fāng dú zǐ

    经 既 明 , 方 读 子。

    cuō qí yào jì qí shì

    撮 其 要 , 记 其 事。

    wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

    五 子 者 有 荀 扬。

    wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

    文 中 子 , 及 老 庄。

    jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

    经 子 通 , 读 诸 史。

    kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

    考 世 系 , 知 终 始。

    zì xī nóng zhì huáng dì

    自 羲 农 , 至 黄 帝。

    hào sān huáng jū shàng shì

    号 三 皇 , 居 上 世。

    táng yǒu yú hào èr dì

    唐 有 虞 , 号 二 帝。

    xiāng yī xùn chēng shèng shì

    相 揖 逊 , 称 盛 世。

    xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

    夏 有 禹 , 商 有 汤。

    zhōu wén wǔ chēng sān wáng

    周 文 武 , 称 三 王。

    xià chuán zǐ jiā tiān xià

    夏 传 子 , 家 天 下。

    sì bǎi zǎi qiān xià shè

    四 百 载 , 迁 夏 社。

    tāng fá xià guó hào shāng

    汤 伐 夏 , 国 号 商。

    liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

    六 百 载 , 至 纣 亡。

    zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

    周 武 王 , 始 诛 纣。

    bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

    八 百 载 , 最 长 久。

    zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

    周 辙 东 , 王 纲 坠。

    Chěng gān gē shàng yóu shuì

    逞 干 戈 , 尚 游 说。

    shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

    始 春 秋 , 终 战 国。

    wǔ bà qiáng qī xióng chū

    五 霸 强 , 七 雄 出。

    yíng qín shì shǐ jiān bìng

    嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

    chuán èr shì chǔ hàn zhēng

    传 二 世 , 楚 汉 争。

    gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

    高 祖 兴 , 汉 业 建。

    zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

    至 孝 平 , 王 莽 篡。

    guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

    光 武 兴 , 为 东 汉。

    sì bǎi nián zhōng yú xiàn

    四 百 年 , 终 于 献。

    wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

    魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

    hào sān guó qì liǎng jìn

    号 三 国 , 迄 两 晋。

    song qí jì liáng chén chéng

    宋 齐 继 , 梁 陈 承。

    wéi nán cháo dū jīn líng

    为 南 朝 , 都 金 陵。

    běi yuán wèi fēn dōng xi

    北 元 魏 , 分 东 西。

    yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

    宇 文 周 , 与 高 齐。

    dài zhì suí yì tǔ yǔ

    迨 至 隋 , 一 土 宇。

    bú zài chuan shī tǒng xù

    不 再 传 , 失 统 绪。

    táng gāo zǔ qǐ yì shī

    唐 高 祖 , 起 义 师。

    chú suí luàn chuàng guó jī

    除 隋 乱 , 创 国 基。

    èr shí chuán sān bǎi zǎi

    二 十 传 , 三 百 载。

    liáng miè zhī guó nǎi gǎi

    梁 灭 之 , 国 乃 改。

    liáng táng jìn jí hàn zhōu

    梁 唐 晋 , 及 汉 周。

    chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

    称 五 代 , 皆 有 由。

    yán sòng xīng shòu zhōu shàn

    炎 宋 兴 , 受 周 禅。

    shí bā chuán nán běi hùn

    十 八 传 , 南 北 混。

    liáo yǔ jīn dì hào fēn

    辽 与 金 , 帝 号 纷。

    dài miè liáo sòng yóu cún

    迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

    zhì yuán xīng jīn xù xiē

    至 元 兴 , 金 绪 歇。

    yǒu sòng shì yì tong miè

    有 宋 世 , 一 同 灭。

    bìng zhōng guó jiān róng dí

    并 中 国 , 兼 戎 狄。

    míng tài zǔ jiǔ qīn shī

    明 太 祖 , 久 亲 师。

    chuán jiàn wén fāng sì sì

    传 建 文 , 方 四 祀。

    qiān běi jīng yǒng lè sì

    迁 北 京 , 永 乐 嗣。

    dài chóng zhēn méi shān shì

    迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

    qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

    清 太 祖 , 膺 景 命。

    jìng sì fāng kè dà dìng

    靖 四 方 , 克 大 定。

    zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

    至 宣 统 , 乃 大 同。

    shí èr shì qīng zuò zhōng

    十 二 世 , 清 祚 终。

    dú shǐ zhě kǎo shí lù

    读 史 者 , 考 实 录。

    tōng gǔ jīn ruò qīn mù

    通 古 今 , 若 亲 目。

    kǒu ér song xīn ér wéi

    口 而 诵 , 心 而 维。

    cháo yú sī xī yú sī

    朝 于 斯 , 夕 于 斯。

    xī zhòng ní shī xiàng tuó

    昔 仲 尼 , 师 项 橐。

    gǔ shèng xián shàng qín xué

    古 圣 贤 , 尚 勤 学。

    zhào zhōng ling dú lǔ lún

    赵 中 令 , 读 鲁 论。

    bǐ jì shì xué qiě qín

    彼 既 仕 , 学 且 勤。

    pī pú biān xiāo zhú jiǎn

    披 蒲 编 , 削 竹 简。

    bǐ wú shū qiě zhī miǎn

    彼 无 书 , 且 知 勉。

    tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

    头 悬 梁 , 锥 刺 股。

    bǐ bú jiào zì qín kǔ

    彼 不 教 , 自 勤 苦。

    rú náng yíng rú yìng xuě

    如 囊 萤 , 如 映 雪。

    jiā suī pín xué bú chuò

    家 虽 贫 , 学 不 辍。

    rú fù xīn rú guà jiǎo

    如 负 薪 , 如 挂 角。

    shēn suī láo yóu kǔ zhuó

    身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

    sū lǎo quán èr shí qī

    苏 老 泉 , 二 十 七。

    shǐ fā fèn dú shū jí

    始 发 奋 , 读 书 籍。

    bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

    彼 既 老 , 犹 悔 迟。

    ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

    尔 小 生 , 宜 早 思。

    ruò liáng hào bā shí èr

    若 梁 灏 , 八 十 二。

    duì dà tíng kuí duō shì

    对 大 廷 , 魁 多 士。

    bǐ jì chéng zhòng chēng yì

    彼 既 成 , 众 称 异。

    ěr xiǎo shēng yí lì zhì

    尔 小 生 , 宜 立 志。

    yíng bā suì néng yǒng shī

    莹 八 岁 , 能 咏 诗。

    mì qī suì néng fù qí

    泌 七 岁 , 能 赋 棋。

    bǐ yǐng wù rén chēng qí

    彼 颖 悟 , 人 称 奇。

    ěr yòu xué dāng xiào zhī

    尔 幼 学 , 当 效 之。

    cài wén jī néng biàn qín

    蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

    xiè dào yùn néng yǒng yín

    谢 道 韫 , 能 咏 吟。

    bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

    彼 女 子 , 且 聪 敏。

    ěr nán zǐ dāng zì jǐng

    尔 男 子 , 当 自 警。

    táng liú yàn fāng qī suì

    唐 刘 晏 , 方 七 岁。

    jǔ shén tóng zuò zhèng zì

    举 神 童 , 作 正 字。

    bǐ suī yòu shēn yǐ shì

    彼 虽 幼 , 身 已 仕。

    ěr yòu xué miǎn ér zhì

    尔 幼 学 , 勉 而 致。

    yǒu wéi zhě yì ruò shì

    有 为 者 , 亦 若 是。

    quǎn shǒu yè jī sī chén

    犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

    gǒu bù xué hé wéi rén

    苟 不 学 , 曷 为 人。

    cán tǔ sī fēng niàng mì

    蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

    rén bù xué bù rú wù

    人 不 学 , 不 如 物。

    yòu ér xué zhuàng ér xíng

    幼 而 学 , 壮 而 行。

    shàng zhì jūn xià zé mín

    上 致 君 , 下 泽 民。

    yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

    扬 名 声 , 显 父 母。

    guāng yú qián yù yú hòu

    光 于 前 , 裕 于 后。

    rén yí zǐ jīn mǎn yíng

    人 遗 子 , 金 满 赢。

    wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

    我 教 子 , 惟 一 经。

    qín yǒu gōng xì wú yì

    勤 有 功 , 戏 无 益。

    jiè zhī zāi yí miǎn lì

    戒 之 哉 , 宜 勉 力。

   三字经全文带拼音

   热门文章
   <dd id="9pqtj"><track id="9pqtj"></track></dd>

    1. <dd id="9pqtj"><big id="9pqtj"><noframes id="9pqtj"></noframes></big></dd>
     <em id="9pqtj"></em>

     <dd id="9pqtj"></dd>
    2. <tbody id="9pqtj"><track id="9pqtj"></track></tbody>

     <s id="9pqtj"><mark id="9pqtj"></mark></s><th id="9pqtj"><pre id="9pqtj"></pre></th>
    3. <strong id="9pqtj"><optgroup id="9pqtj"><noframes id="9pqtj"></noframes></optgroup></strong>

    4. <em id="9pqtj"><ruby id="9pqtj"></ruby></em>
     快三快三网址 www.y18kk.com | 22291155.com | 45939904.com | 5369h.com | www.7545q.com | www.9951331.com | www.9646r.com | www.891595.com | 2805x.com | 30524.com | 2709k.com | www.ccc665.com | www.06386699.com | www.689066.com | 5389.com | j7570jj.com | www.114915.com | www.65066ss.com | www.39500hh.com | www.301823.com | ee00558.com | 2851r.com | www.cp48.com | www.yt2019.com | www.171109.com | 00w22.vip | 90307s.com | www.850750.com | www.4331q.com | www.150196.com | 39199u.com | www.xpj9199.com | www.cp0015.com | www.99638g.com | www.33588u.com | 3568z.com | www.995v.net | www.55676y.com | www.599048.com | 8449yht.com | www.e0686.com | www.500500.com | www.5441z.com | 66458d.com | dx059.com | www.928668.com | www.98478k.com | 226688e.net | 2127hh.com | www.hg3385.com | www.402997.com | www.187380.com | 2222c9.com | www.4tgpd.com | www.js89t.vip | www.377955.com | 4995b.com | www.hotelisboa.com | www.614377.com | buyu981.com | 56744.com | www.785888.com | www.26878s.com | 478.com | www.qy324.com | www.4996yx.com | www.627069.com | 4025.com | www.327msc.com | www.qml4.com | c86226.com | www.longbet168.com | www.54968g.com | 97297g.com | www.sb9907.com | www.3a003.com | 80579f.com | www.198488.com | www.js18456.com | 3286.com | www.h7788u.com | www.55111133.com | 9002y.com | www.88807e.com | www.2418g.com | 518cp-6.com | www.4759kk.com | www.6868.tw | 990cz.com | www.84816.com | www.55717d.com | qq7703.com | www.39695p.com | www.01822.com | amhg033.com | www.163888ll.com | www.810715.com | 84498822.com | www.w84k.com | 86155.com | www.vnsr00888.com | www.8888hj.com | www.50051h.com | 3304zz.com | www.381111.com | www.918356a.com | 647768.com | www.00772l.com | www.77210a.com | www.kfa6.com | www.2934a.com | nn40033.com | www.dsn96.net | js38887.com | www.f333js.com | www.055t.cc | 81207as3.com | www.4809v.com | 28758a.com | www.ok633.com | www.493306.com | 37889.com | www.8d333.com | ff7742.com | www.081355.com | 06385050.com | www.75499.com | www.665992.com | 30019r.com | www.t509.com | 4647e.com | www.12136e.com | 53262bb.com | www.46621.com | csj110.com | www.sb5202.com | www.810852.com | 339850a.com | www.78700b.com | vip80188.com | www.473783.com | h4042.com | www.huangma29.com | hg999333u.com | www.b01885.com | 50067a.com | www.yh333.com | www.407870.com | www.bet1600.com | www.c133.vip | www.63877e.com | www.hf6880.com | 866666z.com | www.5095v.com | 2844t.com | www.88266j.com | 44552007.com | www.9205e.com | hhhhh222.com | www.989569.com | www.280zr.com | www.0719.cc | 20773399.com | www.605733.com | www.900y.com | www.96386a.com | www.xpj8812.com | dz881.com | www.737770.com | 1429m.com | www.2822msc.com | 7811b.com | www.4963j.com | 7920com.com | www.y32031.com | c53.net | www.2418c.com | 55uu8331.com | www.907994.com | www.3459w.com | www.132918.com | www.hg3036.com | hg168q.com | www.88166x.com | 38.sb | www.111128.com | 0765211.com | www.2373f.com | www.bet3650514.com | www.295207.com | www.5675858.com | 9566498.com | www.cn365y.com | 566777t.com | www.hg20.co | 44447893.com | www.548511.com | www.dhycp8811.com | 6487ooo.com | www.cn365p.com | 9506n.com | www.07163p.com | www.hg2218.com | 30007d.com | www.365088.bet | gg40033.com | www.84499s.com | www.hmgj07.com | www.083026.com | www.5504i.com | 86611r.com | www.50064k.com | www.x6099.com | kkk5144.com | www.js89j.vip | 55899w.com | www.314377.com | www.50021.com | xpjgo6.com | www.hr0888.com | www.1596a.com | c62365.com | www.bet365gf.co | www.56733z.com | 73055f.com | www.2021d.com | 2418a.com | www.355274.com | www.614548.com | 22zz8332.com | www.234287.com | www.4694b.com | jk080.net | www.347977.com | www.x55n.net | fc9559.com | www.097067.com | www.b35rr.com | kk3354.com | 4195g.com | www.80188r.com | 50128e.com | 07599f.com | www.801sun.com | www.7777wns.com | 88899.com | www.3790022.com | www.wxr11.com | 3657.cc | www.ch8234.com | www.3535h.com | yhliaoning.vip | www.105180.com | www.6900666.com | www.ra6060.com | xx888q.com | www.77802s.com | www.8706dd.com | 7240h.com | www.506293.com | www.3066jj.com | 33229193.com | 294546.com | www.hcjt4.com | www.5049m.com | 500000736.com | 2997705.com | www.81520w.com | www.8888tm.com | 11662007.com | 37570e.com | www.39957g.com | www.82409.com | 2805r.com | 1665dd.com | www.77fzc.com | www.4694r.com | www.wns8838.com | 8884136.com | www.717671.com | www.4447795.com | www.56520z.com | 9646q.com | www.245568.com | www.hg7122.com | www.hg2098.com | 33382m.com | 4323u.com | www.2875c.com | www.1064a.com | www.288kb.net | blhvip222.com | www.284488.com | www.410067.com | www.hg30.com | www.4759uu.com | pj677.com | 7605i.com | www.39500b.com | www.19019r.com | www.389988.com | 4152u.com | n888ok.com | www.c6712.com | www.bb00668.com | www.tyc5955.com | 2649b.com | 405087.com | www.040435.com | www.33112l.com | www.7415i.com | www.25288b.com | 99111dd.com | 3405rr.com | 243d1.com | www.055i.cc | www.r999993.com | www.76775f.com | www.xpj1144.cc | 6137l.com | 1335h.com | www.356387.com | www.36166m.com | www.516088.com | www.yl2290.com | www.yh4444.cc | 3948722.com | bocaiyule.cn | 90307l.com | www.319826.com | www.9478l.com | www.xpj8896.com | www.h4042.com | www.4938f.com | 50023399.com | 2096n.com | 876q.com | 7733vn77.com | yf5599.com | www.689613.com | www.36787b.com | www.7240o.com | www.9737gg.com | www.882244.com | www.w27229.com | 5446q.com | tcdtf.com | 8668827.com | JS1388b.com | 4647k.com | www.570323.com | www.zuan333.com | www.7239q.com | www.0055sun.com | www.15365d.com | www.hf6699.com | www.58767.com | www.7025v.com | www.6175cc.com | pj12234.com | 2234.cc | 4025l.com | 3122s.com | 9484.com | 115478.com | 20775511.com | 9895i.com | www.81520e.com | www.575872.com | www.cb7588.com | www.6364f.com | www.50788g.com | www.705wb.com | www.662365.cc | www.vns22.me | www.196606.com | www.5719b.com | www.46630.biz | www.555jyh.com | www.9737ll.com | www.ktmrocks.com | www.116668.net | www.0066xpj.net | www.4694r.com | www.06617.com | www.4136z.com | www.115207.com | www.dzj.cm | www.dd55826.com | www.sb5506.com | www.8883hj.com | www.bwin920.co | www.l1432.com | www.88325p.com | www.469702.com | www.40288r.com | www.8905o.com | www.7886276.com | www.9646w.com | www.26299s.com | www.371w.cc | www.820158.com | www.596608.com | www.223805.com | zzylc8.com | baidu169.com | 51133ppp.com | 085365.com | 38648.com | 053144.com | www.033033u.com | www.dh03035.com | www.hg0198.com | www.yyyy0066.com | www.bet63b.com | www.964964.com | www.78949x.com | www.hy6933.com | www.444237.com | 61329999.com | 1669q.com | 7555r.com | 80850jj.com | www.df997.com | www.xam58.com | www.16602g.com | www.1851116.com | www.99094u.com | www.6364n.com | www.424223.com | x5505.com | bet22885.com | 38850055.com | www.b3652.com | www.js7896.com | www.5146z8.com | www.hg8.vip | www.9928aa.com | www.368200.com | 11qq8332.com | 04666a.com | 47749k.com | www.kelake77.com | www.1111yh.vip | www.6939e.com | www.876879.com | ibet888.net | 2459c.com | 4395599.com | www.ty971.com | www.xc829.com | www.79955.com | www.599474.com | 1669n.com | wx2277.com | www.333222c.com | www.6809pj.com | www.x94600.com | www.cp3158.cc | 38820000.com | 6594bb.com | www.js28123.com | www.77731e.com | www.907004.com | www.525988.com | 1775ww.com | t47479.com | www.jj905.net | www.8911333.com | www.820535.com | 20775599.com | 9995c.cc | www.kj207.com | www.87480.com | www.356036.com | 3222q.cc | www.hg6969.org | www.c5c99.com | www.52303f.com | icesnow.com.cn | 40033uuu.com | www.804suncity.com | www.u063801.com | www.911790.com | 1294i.com | 99111.com | www.hnwmrx.com | www.83993m.com | js75dd.com | hbs107.com | www.hg56783.biz | www.1119yl.com | www.355243.com | 3662h.com | www.3643p.com | www.60886t.com | www.393937.com | 3662h.com | www.i2824.com | www.707727.com | www.055983.com | 2096a.com | www.900688.com | www.701wb.com | 2844g.com | 168c7.com | www.428166.com | www.hf5887.com | pj00.com | www.qqqqkkkk.com | www.1358003.com | vncseojs.com | 20188z.com | www.55060x.com | www.596035.com | pj88hh.com | www.hg8547.com | www.50054q.com | dz0999.com | www.ag3131g.com | www.5446l.com | 44992007.com | 220414.com | www.xpj618.com | www.321676.com | 4182f.com | www.990707.com | www.hm3999.com | 915901596.com | www.qxw150.com | www.5658.cc | 8569811e.com | www.dr1199.com | www.07xyc.com | 11005t.com | www.01304.com | www.ch8944.com | 3656qq.com | www.3030011.com | www.815870.com | ttt4255.com | www.661613.com | www.452823.com | 4023a.com | www.35252h.com | 54549955.com | www.445884215.com | www.x55678.com | 22214066.com | www.5601j.com | www.ya190.com | 3467h.com | www.sscb11.cc | www.50054e.com | 1775mm.com | www.ejylc13.com | 7811ss.com | www.vns2500.com | www.799427.com | amjs68332.com | www.j7764.com | 36401111.com | www.2229193.com | www.qucp9.com | h08199.com | www.2021d.com | 1407s.com | www.blm599.com | www.902257.com | 50732.com | www.yz7702.com | 80878a.com | www.888wa.com | www.235693.com | www.0223889.com | www.61655h.com | 2324ccc.com | www.38138i.com | 3552c.com | www.v6060.com | www.511073.com | www.8520v.com | www.50989f.com | 1yi.com | www.ba503.com | 091166.com | www.5966www.com | c75ioyt.com | www.444xhtd.com | www.689169.com | www.033033l.com | www.41518x.com | jk080.net | www.35898g.com | 5350x.com | www.91779r.com | 20770033.com | www.163a4.com | ppp3405.com | www.810msc.com | 2004874.com | www.tyc1802.com | www.061966.com | www.25288s.com | www.312180.com | www.f27229.com | www.599210.com | www.8768011.com | www.915399.com | www.8494s.com | www.840689.com | www.98723.com | www.938849.com | www.yf88.cc | www.896010.com | www.hg55768.com | www.938904.com | www.333222i.com | www.594211.com | www.4625i.com | www.324977.com | www.16297755.com | 566671100.com | www.448868.com | 80368yy.com | www.998855f.com | jss1150.cn | www.89599d.com | bwin8.com | www.79095m.com | 3640zz.com | www.ihg5511.com | 6766kk.com | www.59901.com | 1185456.com | www.784782.com | www.77537a.com | js58123.com | www.09883.com | 14142400.com | www.f2894.com | 3679mm.com | www.61233k.com | www.86611e.com | www.444537.com | www.026555.com | qpby0066.com | www.80188g.com | 11c53.com | www.50080p.com | www.55555t.com | www.282263.com | www.168345.com | xpj2229.org | www.0612h.com | 69111a.com | www.969751.com | www.2566h5.com | 3435l.com | www.6687x.com | 2146c.com | www.c9335.com | www.284444.me | 6137k.net | www.r999990.com | 500000779.com | www.580819.com | www.33sunncity.com | 9002y.com | www.525995.com | 77335156.com | www.106056.com | www.983888b.com | 3534i.com | www.2934h.com | www.32666a.com | 1594003.com | www.785409.com | 90307v.com | qq365x.com | www.4136m.com | 3685a.com | www.659477.com | www.195666.com | 23300d.com | www.3479s.com | www.hnjxjd.cn | 3559ii.com | www.89894y.com | www.t30226.com | 2355t.com | www.68993227.com | www.63877w.com | 774km.com | www.hg77033.com | www.pj2026.com | 3844dd.com | www.111999qipai.com | www.wn2068.com | 910277.com | www.966668.com | www.ag6.com | feicai0892.com | www.hg355.com | www.88807r.com | bjl1588.com | www.51515k.com | www.hg93499.com | 4809g.com | www.f093.com | www.528580.com | wns28b.com | www.234279.com | www.45598x.com | vns88.com | 35222vv.com | www.3a436.com | www.hg2297.com | 3178811.com | www.903559.com | www.163a44.com | 500000719.com | 2643c.com | www.719880.com | www.y1818.cc | 4488qq.com | www.553398.com | www.4058b.com | www.chun1983.com | i4389.com | www.c6883.com | www.8860tt.com | 2381fff.com | 3616h.com | www.5522o.cc | www.a81b.cc | 168cp-m.com | 3559uuu.com | www.35155q.com | www.634599.com | 6175oo.com | sb5508.com | www.36166p.com | www.g44c.com | 47749w.com | 3616b.com | www.934686.com | www.sha4111.com | www.g2006.com | jj444000.com | www.303479.com | www.v904488.com | www.600w04.com | 73055j.com | 1977xpj.com | www.2373f.com | www.4136r.com | www.3657a.com | 3662l.com | www.71399i.com | www.0601v.com | www.888950.com | 88445156.com | 0747gg.com | www.577513.com | www.725603.com | www.93818.com | 3136nn.com | 908080x.com | www.431776.com | www.2418i.com | www.bet99955.com | www.pj550000.com | 3482r.com | bbb7570.com | www.5522t.cc | www.9997028.com | www.xmsjzp.com | 2677mmm.com | vns8i.com | www.183498.com | www.99677m.com | www.65066bb.com | www.hg0092.com | 2544c2.com | 8569899.com | www.031059.com | www.33588s.com | www.4196n.com | www.9870x4.com | 3131aa.cc | hjcp2018.com | 115505.com | www.611026.com | www.hg3006.com | www.28000f.com | www.6020011.com | 2643t.com | q4389.com | 774km.com | www.328806.com | www.29277s.com | www.44118u.com | www.67810.com | www.hgbet66.com | 3178h.com | 2234.so | 3405ggg.com | www.375967.com | www.7782l.com | www.087z.com | www.d5680.com | www.js0096.com | 88999193.com | 55797o.com | 3678b.com | 78611.com | www.71399u.com | www.hy6937.com | www.172323.com | www.2544g8.com | www.63msxfptb.com | www.hg68111.com | cp088d.com | 85698a.com | 4556p.com | 66648t.com | nf6655.com | www.81678o.com | www.865606.com | www.26163h.com | www.567733.com | www.1559508.com | www.hf9015.com | www.lefa888.com | www.b005.com | www.81866h.com | 00kk8331.com | 888365.com | 0778.com | 1634m.com | 78111177.com | hg5583.com | www.41518i.com | www.511174.com | www.916720.com | www.6364i.com | www.b387387.com | www.78919b.com | www.1067777.com | www.00778v.com | www.38345w.com | www.373365.com | www.737770.com | www.vm905.com | www.220js.com | www.bet3650614.com | www.22516.com | 78117700.com | 9964u.com | 3122ll.com | 1077iii.com | 64111n.com | 8905a.com | 6220i.com | 42422.com | 8977vv.com | 3685a.com | pj911c.cc | 8988v.com | 3988722.com | 80368dd.com | 663334.com | 85698x.com | 477105.net | 111122qq.com | feicai0456.com | 365488.bet | da620.com | www.1869r.com | www.longfa110.com | www.yh8004.com | www.3066hg.com | www.7720f.com | www.js3034.com | www.7830q.com | www.0096ii.com | www.d8678.com | www.442336.com | www.684000.com | www.27363q.com | www.00618b.com | www.5446qq.com | www.http://09991.com | www.99552ee.com | www.851895.com | www.js678.com | www.4737.com | www.43818.com | www.hmfc8.com | www.565121.com | www.040438.com | 7744aaa.com | 1591007.com | 158108.com | 4590p.com | 11662007.com | 2247aa.com | www.76060u.com | www.cai73dd.com | www.79111.com | www.79500d.com | www.115527i.com | www.x4449.com | www.00840s.com | www.878466.com | www.098286.com | 22pp8331.com | 08159a.com | 3416k.com | jl22222.com | www.dy4411.com | www.hg7884.com | www.8967y.com | www.78680f.com | www.81520d.com | www.803242.com | df6258.com | tzvip2023.com | 40033v.com | ylg11111.com | www.7600679.com | www.5006c.com | www.7893w36.com | www.bj2222.com | www.hr6888.com | qq365x.com | ylzz.com | 68228d.com | www.6491t.com | www.82466.com | www.1559505.com | www.981095.com | www.799200.com | feicai0310.com | 8747.com | 500000914.com | www.0860x.com | www.108007.com | www.7969.com | www.799425.com | a7285.com | amhg099.com | hg999333c.com | www.y0001.cc | www.9895v.com | www.8839c.com | www.073552.com | gg2949.com | 33313o.com | www.32666n.com | www.90.tt | www.66653j.com | www.305995.com | 80892mm.com | 7720.net | www.435511.com | www.9931331.com | www.5522b.cc | 69448822.com | kkk3405.com | www.hg990011.com | www.77731b.com | www.0270o.com | www.137103.com | 3678mm.com | 6146t.com | www.1488msc.com | www.81608o.com | www.599464.com | yidali.com | 3844ii.com | www.490034.com | www.997745.com | www.136031.com | 117799.com | www.tushan18.com | www.80969t.com | www.9149o.com | 30019h.com | wnsbc.com | www.pj5794.com | www.7036f.com | www.570323.com | ty77711.com | www.30099.com | www.hg2886.com | www.2109o.com | 78116699.com | 3121p.com | www.597567b.com | www.81678h.com | 3121o.com | 66662007.com | www.hg72999.com | www.868553.com | jjs66.com | 55331xx.com | www.9411.am | www.9646g.com | 9645ss.com | 21488app.com | www.dd65.com | www.26878s.com | xpj677h.com | fhpt518.com | www.8850w8.com | www.861150.com | 69111u.com | www.pj15778.com | www.33668.com | 66300vip18.com | 5309z.com | www.55526x.com | www.3478.cc | 8381h.com | www.76543d.com | www.07770.comm | 009649.com | 201877880.com | www.751cp44.com | www.hx7766.com | 53166g.com | www.111021.com | www.01822.com | 58802.com | www.7435x.com | www.78680s.com | 3685d.com | 3122b.com | www.77vn777.com | www.393860.com | yf2555.com | www.303033.com | www.890732.com | 4590xx.com | www.10852b.com | www.19kpl.com | 4789cz.com | www.448809.com | www.5095s.com | 21214.com | www.pj7686.com | www.2588cai.com | 3678oo.com | www.773333.com | www.bai05.com | 77777ylg.com | www.333639.com | www.893023.com | fh801.com | www.cszb.com | www.223805.com | l35151.com | www.2997772.com | 9103dd.com | www.28758d.com | www.533574.com | 3846aa.com | www.hga8181.com | www.11clf.com | 316i.cc | www.5099gg.com | www.96386i.com | 64898e.com | www.073770.com | 15a2.net | www.3456j.com | www.800471.com | 00224002.com |