<dd id="9pqtj"><track id="9pqtj"></track></dd>

  1. <dd id="9pqtj"><big id="9pqtj"><noframes id="9pqtj"></noframes></big></dd>
   <em id="9pqtj"></em>

   <dd id="9pqtj"></dd>
  2. <tbody id="9pqtj"><track id="9pqtj"></track></tbody>

   <s id="9pqtj"><mark id="9pqtj"></mark></s><th id="9pqtj"><pre id="9pqtj"></pre></th>
  3. <strong id="9pqtj"><optgroup id="9pqtj"><noframes id="9pqtj"></noframes></optgroup></strong>

  4. <em id="9pqtj"><ruby id="9pqtj"></ruby></em>

   欢迎来到原中小学教育资源网!

   三字经全文带拼音

   汉语拼音 时间:2018-12-03 我要投稿
   【www.dnfdy.com - 汉语拼音】

    《三字经》是中国的传统启蒙教材,在中国古代经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。很多大朋友在小时候可能都读过三字经,现在想给小孩找有拼音版的,小编马上为您奉上三字经全文。

   三字经全文

    rén zhī chū xìng běn shàn

    人 之 初 , 性 本 善。

    xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

    性 相 近 , 习 相 远。

    gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

    苟 不 教 , 性 乃 迁。

    jiào zhī dào guì yǐ zhuān

    教 之 道 , 贵 以 专。

    xī mèng mǔ zé lín chǔ

    昔 孟 母 , 择 邻 处。

    zǐ bù xué duàn jī zhù

    子 不 学 , 断 机 杼。

    dòu yān shān yǒu yì fāng

    窦 燕 山 , 有 义 方。

    jiào wǔ zǐ míng jù yáng

    教 五 子 , 名 俱 扬。

    yǎng bú jiào fù zhī guò

    养 不 教 , 父 之 过。

    jiào bù yán shī zhī duò

    教 不 严 , 师 之 惰。

    zǐ bù xué fēi suǒ yí

    子 不 学 , 非 所 宜。

    yòu bù xué lǎo hé wéi

    幼 不 学 , 老 何 为。

    yù bù zhuó bù chéng qì

    玉 不 琢 , 不 成 器。

    rén bù xué bù zhī yì

    人 不 学 , 不 知 义。

    wèi rén zǐ fāng shào shí

    为 人 子 , 方 少 时。

    qīn shī yǒu xí lǐ yí

    亲 师 友 , 习 礼 仪。

    xiāng jiǔ líng néng wēn xí

    香 九 龄 , 能 温 席。

    xiào yú qīn suǒ dāng zhí

    孝 于 亲 , 所 当 执。

    róng sì suì néng ràng lí

    融 四 岁 , 能 让 梨。

    tì yú zhǎng yí xiān zhī

    弟 于 长 , 宜 先 知。

    shǒu xiào tì cì jiàn wén

    首 孝 弟 , 次 见 闻。

    zhī mǒu shù shí mǒu wén

    知 某 数 , 识 某 文。

    yī ér shí shí ér bǎi

    一 而 十 , 十 而 百。

    bǎi ér qiān qiān ér wàn

    百 而 千 , 千 而 万。

    sān cái zhě tiān dì rén

    三 才 者 , 天 地 人。

    sān guāng zhě rì yuè xīng

    三 光 者 , 日 月 星。

    sān gāng zhě jūn chén yì

    三 纲 者 , 君 臣 义。

    fù zǐ qīn fū fù shùn

    父 子 亲 , 夫 妇 顺。

    yuē chūn xià yuē qiū dōng

    曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

    cǐ sì shí yùn bù qióng

    此 四 时 , 运 不 穷。

    yuē nán běi yuē xī dōng

    曰 南 北 , 曰 西 东。

    cǐ sì fāng yìng hū zhōng

    此 四 方 , 应 乎 中。

    yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

    曰 水 火 , 木 金 土。

    cǐ wǔ xíng běn hū shù

    此 五 行 , 本 乎 数。

    yuē rén yì lǐ zhì xìn

    曰 仁 义 , 礼 智 信。

    cǐ wǔ cháng bù róng wěn

    此 五 常 , 不 容 紊。

    dào liáng shū mài shǔ jì

    稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

    cǐ liù gǔ rén suǒ shí

    此 六 谷 , 人 所 食。

    mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

    马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

    cǐ liù chù rén suǒ sì

    此 六 畜 , 人 所 饲。

    yuē xǐ nù yuē āi jù

    曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

    ài wù yù qī qíng jù

    爱 恶 欲 , 七 情 具。

    páo tǔ gé mù shí jīn

    匏 土 革 , 木 石 金。

    sī yǔ zhú nǎi bā yīn

    丝 与 竹, 乃 八 音。

    gāo zēng zǔ fù ér shēn

    高 曾 祖 , 父 而 身。

    shēn ér zǐ zǐ ér sūn

    身 而 子 , 子 而 孙。

    zì zǐ sūn zhì xuán zēng

    自 子 孙 , 至 玄 曾

    nǎi jiǔ zú rén zhī lún

    乃 九 族 , 人 之 伦。

    fù zǐ ēn fū fù cóng

    父 子 恩 , 夫 妇 从。

    xiōng zé yǒu dì zé gōng

    兄 则 友 , 弟 则 恭。

    zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

    长 幼 序 , 友 与 朋。

    jūn zé jìng chén zé zhōng

    君 则 敬 , 臣 则 忠。

    cǐ shí yì rén suǒ tóng

    此 十 义 , 人 所 同。

    fán xùn méng xū jiǎng jiū

    凡 训 蒙 , 须 讲 究。

    xiáng xùn gǔ míng jù dòu

    详 训 诂 , 明 句 读。

    wéi xué zhě bì yǒu chū

    为 学 者 , 必 有 初。

    xiǎo xué zhōng zhì sì shū

    小 学 终 , 至 四 书。

    lún yǔ zhě èr shí piān

    论 语 者 , 二 十 篇。

    qún dì zǐ jì shàn yán

    群 弟 子 , 记 善 言。

    mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

    孟 子 者 , 七 篇 止。

    jiǎng dào dé shuō rén yì

    讲 道 德 , 说 仁 义。

    zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

    作 中 庸 , 子 思 笔。

    zhōng bù piān yōng bú yì

    中 不 偏 , 庸 不 易。

    dà xiǎo dài zhù lǐ jì

    大 小 戴 , 注 礼 记。

    shù shèng yán lǐ yuè bèi

    述 圣 言 , 礼 乐 备。

    yuē guó fēng yuē yǎ sòng

    曰 国 风 , 曰 雅 颂。

    hào sì shī dāng fěng yǒng

    号 四 诗 , 当 讽 咏。

    shī jì wáng chūn qiū zuò

    诗 既 亡 , 春 秋 作。

    yù bāo biǎn bié shàn è

    寓 褒 贬 , 别 善 恶。

    sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

    三 传 者 , 有 公 羊。

    yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

    有 左 氏 , 有 谷 梁。

    jīng jì míng fāng dú zǐ

    经 既 明 , 方 读 子。

    cuō qí yào jì qí shì

    撮 其 要 , 记 其 事。

    wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

    五 子 者 有 荀 扬。

    wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

    文 中 子 , 及 老 庄。

    jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

    经 子 通 , 读 诸 史。

    kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

    考 世 系 , 知 终 始。

    zì xī nóng zhì huáng dì

    自 羲 农 , 至 黄 帝。

    hào sān huáng jū shàng shì

    号 三 皇 , 居 上 世。

    táng yǒu yú hào èr dì

    唐 有 虞 , 号 二 帝。

    xiāng yī xùn chēng shèng shì

    相 揖 逊 , 称 盛 世。

    xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

    夏 有 禹 , 商 有 汤。

    zhōu wén wǔ chēng sān wáng

    周 文 武 , 称 三 王。

    xià chuán zǐ jiā tiān xià

    夏 传 子 , 家 天 下。

    sì bǎi zǎi qiān xià shè

    四 百 载 , 迁 夏 社。

    tāng fá xià guó hào shāng

    汤 伐 夏 , 国 号 商。

    liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

    六 百 载 , 至 纣 亡。

    zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

    周 武 王 , 始 诛 纣。

    bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

    八 百 载 , 最 长 久。

    zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

    周 辙 东 , 王 纲 坠。

    Chěng gān gē shàng yóu shuì

    逞 干 戈 , 尚 游 说。

    shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

    始 春 秋 , 终 战 国。

    wǔ bà qiáng qī xióng chū

    五 霸 强 , 七 雄 出。

    yíng qín shì shǐ jiān bìng

    嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

    chuán èr shì chǔ hàn zhēng

    传 二 世 , 楚 汉 争。

    gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

    高 祖 兴 , 汉 业 建。

    zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

    至 孝 平 , 王 莽 篡。

    guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

    光 武 兴 , 为 东 汉。

    sì bǎi nián zhōng yú xiàn

    四 百 年 , 终 于 献。

    wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

    魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

    hào sān guó qì liǎng jìn

    号 三 国 , 迄 两 晋。

    song qí jì liáng chén chéng

    宋 齐 继 , 梁 陈 承。

    wéi nán cháo dū jīn líng

    为 南 朝 , 都 金 陵。

    běi yuán wèi fēn dōng xi

    北 元 魏 , 分 东 西。

    yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

    宇 文 周 , 与 高 齐。

    dài zhì suí yì tǔ yǔ

    迨 至 隋 , 一 土 宇。

    bú zài chuan shī tǒng xù

    不 再 传 , 失 统 绪。

    táng gāo zǔ qǐ yì shī

    唐 高 祖 , 起 义 师。

    chú suí luàn chuàng guó jī

    除 隋 乱 , 创 国 基。

    èr shí chuán sān bǎi zǎi

    二 十 传 , 三 百 载。

    liáng miè zhī guó nǎi gǎi

    梁 灭 之 , 国 乃 改。

    liáng táng jìn jí hàn zhōu

    梁 唐 晋 , 及 汉 周。

    chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

    称 五 代 , 皆 有 由。

    yán sòng xīng shòu zhōu shàn

    炎 宋 兴 , 受 周 禅。

    shí bā chuán nán běi hùn

    十 八 传 , 南 北 混。

    liáo yǔ jīn dì hào fēn

    辽 与 金 , 帝 号 纷。

    dài miè liáo sòng yóu cún

    迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

    zhì yuán xīng jīn xù xiē

    至 元 兴 , 金 绪 歇。

    yǒu sòng shì yì tong miè

    有 宋 世 , 一 同 灭。

    bìng zhōng guó jiān róng dí

    并 中 国 , 兼 戎 狄。

    míng tài zǔ jiǔ qīn shī

    明 太 祖 , 久 亲 师。

    chuán jiàn wén fāng sì sì

    传 建 文 , 方 四 祀。

    qiān běi jīng yǒng lè sì

    迁 北 京 , 永 乐 嗣。

    dài chóng zhēn méi shān shì

    迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

    qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

    清 太 祖 , 膺 景 命。

    jìng sì fāng kè dà dìng

    靖 四 方 , 克 大 定。

    zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

    至 宣 统 , 乃 大 同。

    shí èr shì qīng zuò zhōng

    十 二 世 , 清 祚 终。

    dú shǐ zhě kǎo shí lù

    读 史 者 , 考 实 录。

    tōng gǔ jīn ruò qīn mù

    通 古 今 , 若 亲 目。

    kǒu ér song xīn ér wéi

    口 而 诵 , 心 而 维。

    cháo yú sī xī yú sī

    朝 于 斯 , 夕 于 斯。

    xī zhòng ní shī xiàng tuó

    昔 仲 尼 , 师 项 橐。

    gǔ shèng xián shàng qín xué

    古 圣 贤 , 尚 勤 学。

    zhào zhōng ling dú lǔ lún

    赵 中 令 , 读 鲁 论。

    bǐ jì shì xué qiě qín

    彼 既 仕 , 学 且 勤。

    pī pú biān xiāo zhú jiǎn

    披 蒲 编 , 削 竹 简。

    bǐ wú shū qiě zhī miǎn

    彼 无 书 , 且 知 勉。

    tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

    头 悬 梁 , 锥 刺 股。

    bǐ bú jiào zì qín kǔ

    彼 不 教 , 自 勤 苦。

    rú náng yíng rú yìng xuě

    如 囊 萤 , 如 映 雪。

    jiā suī pín xué bú chuò

    家 虽 贫 , 学 不 辍。

    rú fù xīn rú guà jiǎo

    如 负 薪 , 如 挂 角。

    shēn suī láo yóu kǔ zhuó

    身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

    sū lǎo quán èr shí qī

    苏 老 泉 , 二 十 七。

    shǐ fā fèn dú shū jí

    始 发 奋 , 读 书 籍。

    bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

    彼 既 老 , 犹 悔 迟。

    ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

    尔 小 生 , 宜 早 思。

    ruò liáng hào bā shí èr

    若 梁 灏 , 八 十 二。

    duì dà tíng kuí duō shì

    对 大 廷 , 魁 多 士。

    bǐ jì chéng zhòng chēng yì

    彼 既 成 , 众 称 异。

    ěr xiǎo shēng yí lì zhì

    尔 小 生 , 宜 立 志。

    yíng bā suì néng yǒng shī

    莹 八 岁 , 能 咏 诗。

    mì qī suì néng fù qí

    泌 七 岁 , 能 赋 棋。

    bǐ yǐng wù rén chēng qí

    彼 颖 悟 , 人 称 奇。

    ěr yòu xué dāng xiào zhī

    尔 幼 学 , 当 效 之。

    cài wén jī néng biàn qín

    蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

    xiè dào yùn néng yǒng yín

    谢 道 韫 , 能 咏 吟。

    bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

    彼 女 子 , 且 聪 敏。

    ěr nán zǐ dāng zì jǐng

    尔 男 子 , 当 自 警。

    táng liú yàn fāng qī suì

    唐 刘 晏 , 方 七 岁。

    jǔ shén tóng zuò zhèng zì

    举 神 童 , 作 正 字。

    bǐ suī yòu shēn yǐ shì

    彼 虽 幼 , 身 已 仕。

    ěr yòu xué miǎn ér zhì

    尔 幼 学 , 勉 而 致。

    yǒu wéi zhě yì ruò shì

    有 为 者 , 亦 若 是。

    quǎn shǒu yè jī sī chén

    犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

    gǒu bù xué hé wéi rén

    苟 不 学 , 曷 为 人。

    cán tǔ sī fēng niàng mì

    蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

    rén bù xué bù rú wù

    人 不 学 , 不 如 物。

    yòu ér xué zhuàng ér xíng

    幼 而 学 , 壮 而 行。

    shàng zhì jūn xià zé mín

    上 致 君 , 下 泽 民。

    yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

    扬 名 声 , 显 父 母。

    guāng yú qián yù yú hòu

    光 于 前 , 裕 于 后。

    rén yí zǐ jīn mǎn yíng

    人 遗 子 , 金 满 赢。

    wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

    我 教 子 , 惟 一 经。

    qín yǒu gōng xì wú yì

    勤 有 功 , 戏 无 益。

    jiè zhī zāi yí miǎn lì

    戒 之 哉 , 宜 勉 力。

   三字经全文带拼音

   热门文章
   <dd id="9pqtj"><track id="9pqtj"></track></dd>

    1. <dd id="9pqtj"><big id="9pqtj"><noframes id="9pqtj"></noframes></big></dd>
     <em id="9pqtj"></em>

     <dd id="9pqtj"></dd>
    2. <tbody id="9pqtj"><track id="9pqtj"></track></tbody>

     <s id="9pqtj"><mark id="9pqtj"></mark></s><th id="9pqtj"><pre id="9pqtj"></pre></th>
    3. <strong id="9pqtj"><optgroup id="9pqtj"><noframes id="9pqtj"></noframes></optgroup></strong>

    4. <em id="9pqtj"><ruby id="9pqtj"></ruby></em>
     快三快三网址 兴安盟 | 江西南昌 | 禹州 | 吐鲁番 | 黔东南 | 文山 | 云浮 | 淄博 | 泰安 | 甘肃兰州 | 基隆 | 牡丹江 | 黑龙江哈尔滨 | 澳门澳门 | 神农架 | 梅州 | 济源 | 忻州 | 兴安盟 | 临沂 | 攀枝花 | 新余 | 淮南 | 庄河 | 丽江 | 咸阳 | 仁寿 | 伊犁 | 宁波 | 淮南 | 西双版纳 | 吉林长春 | 偃师 | 昌吉 | 辽宁沈阳 | 镇江 | 日喀则 | 焦作 | 保定 | 攀枝花 | 鄂州 | 湛江 | 台南 | 惠州 | 咸阳 | 仙桃 | 泗洪 | 锡林郭勒 | 项城 | 曲靖 | 秦皇岛 | 柳州 | 瓦房店 | 四川成都 | 章丘 | 东莞 | 广西南宁 | 宜都 | 白银 | 安康 | 儋州 | 黑河 | 永州 | 六盘水 | 崇左 | 曲靖 | 象山 | 安徽合肥 | 吉林长春 | 项城 | 巴音郭楞 | 桐乡 | 德州 | 乳山 | 甘孜 | 平潭 | 大同 | 阿坝 | 阿拉尔 | 本溪 | 大同 | 达州 | 昆山 | 绍兴 | 海西 | 琼中 | 阿里 | 昭通 | 鄂尔多斯 | 寿光 | 昆山 | 林芝 | 高密 | 广汉 | 镇江 | 淮安 | 庆阳 | 亳州 | 公主岭 | 宁国 | 吉林长春 | 永康 | 吉林长春 | 荣成 | 驻马店 | 遂宁 | 内蒙古呼和浩特 | 东海 | 宜昌 | 万宁 | 巴中 | 聊城 | 宿州 | 荆州 | 庄河 | 庆阳 | 宁波 | 盐城 | 焦作 | 崇左 | 吉安 | 常州 | 昭通 | 保山 | 荆门 | 龙岩 | 玉林 | 林芝 | 咸阳 | 甘肃兰州 | 泗阳 | 基隆 | 仁怀 | 瓦房店 | 库尔勒 | 乐平 | 常州 | 锡林郭勒 | 葫芦岛 | 铜川 | 黔南 | 东方 | 招远 | 曲靖 | 鸡西 | 武安 | 澳门澳门 | 本溪 | 阜新 | 南京 | 上饶 | 大兴安岭 | 濮阳 | 云南昆明 | 固原 | 漳州 | 扬中 | 德州 | 海拉尔 | 绥化 | 新疆乌鲁木齐 | 淮安 | 酒泉 | 淮南 | 武夷山 | 伊春 | 固原 | 资阳 | 潮州 | 甘孜 | 海安 | 枣阳 | 柳州 | 六安 | 黄石 | 台北 | 阿拉尔 | 儋州 | 怀化 | 和县 | 海宁 | 琼海 | 瑞安 | 池州 | 山东青岛 | 陇南 | 包头 | 河源 | 衡阳 | 阜新 | 辽阳 | 钦州 | 甘南 | 铜陵 | 酒泉 | 单县 | 汉川 | 邳州 | 任丘 | 德宏 | 广元 | 淮南 | 黄南 | 张家口 | 铁岭 | 商洛 | 澳门澳门 | 万宁 | 塔城 | 偃师 | 漯河 | 荣成 | 台山 | 肇庆 | 白城 | 台中 | 东营 | 开封 | 禹州 | 巴音郭楞 | 长垣 | 通辽 | 丹东 | 来宾 | 云南昆明 | 玉溪 | 甘肃兰州 | 凉山 | 自贡 | 那曲 | 枣阳 | 绍兴 | 阿克苏 | 海拉尔 | 通辽 | 绥化 | 汉川 | 阳江 | 陕西西安 | 临猗 | 茂名 | 泗阳 | 日照 | 仁怀 | 白城 | 三门峡 | 余姚 | 宿迁 | 潜江 | 六安 | 高雄 | 平顶山 | 澳门澳门 | 永康 | 泰安 | 黄冈 | 石狮 | 丹东 | 吕梁 | 吉林长春 | 广西南宁 | 黄石 | 襄阳 | 牡丹江 | 通辽 | 铜陵 | 台山 | 泉州 | 南通 | 东海 | 天水 | 定西 | 曲靖 | 大兴安岭 | 六安 | 天长 | 朝阳 | 昭通 | 襄阳 | 百色 | 瑞安 | 霍邱 | 松原 | 防城港 | 贵港 | 香港香港 | 宜昌 | 保山 | 海西 | 保山 | 慈溪 | 昭通 | 玉溪 | 遵义 | 海南海口 | 新余 | 衡阳 | 天门 | 赤峰 | 余姚 | 顺德 | 永康 | 信阳 | 海北 | 扬中 | 黔南 | 临汾 | 潮州 | 渭南 | 辽宁沈阳 | 澳门澳门 | 泸州 | 开封 | 文山 | 巴中 | 七台河 | 佳木斯 | 甘肃兰州 | 仁寿 | 商洛 | 济源 | 东方 | 大连 | 定州 | 昭通 | 泗洪 | 赣州 | 辽源 | 龙岩 | 禹州 | 蚌埠 | 正定 | 鸡西 | 图木舒克 | 邹平 | 鹤壁 | 广西南宁 | 大理 | 建湖 | 三亚 | 广饶 | 武夷山 | 延边 | 咸阳 | 中山 | 云浮 | 六盘水 | 乌兰察布 | 台北 | 宜宾 | 陵水 | 益阳 | 靖江 | 株洲 | 益阳 | 清徐 | 涿州 | 呼伦贝尔 | 晋城 | 青州 | 广汉 | 泗阳 | 牡丹江 | 呼伦贝尔 | 绵阳 | 九江 | 丽水 | 漳州 | 周口 | 迪庆 | 白沙 | 柳州 | 宿迁 | 黑龙江哈尔滨 | 海西 | 广元 | 金昌 | 朝阳 | 寿光 | 仁怀 | 克拉玛依 | 阳江 | 哈密 | 伊犁 | 榆林 | 唐山 | 高密 | 遵义 | 眉山 | 黄冈 | 果洛 | 马鞍山 | 抚顺 | 定州 | 宝鸡 | 海安 | 桂林 | 泗洪 | 濮阳 | 烟台 | 遵义 | 海东 | 广安 | 宜宾 | 桓台 | 葫芦岛 | 库尔勒 | 南安 | 无锡 | 大同 | 泰兴 | 改则 | 广西南宁 | 盘锦 | 东营 | 日照 | 锡林郭勒 | 辽阳 | 汕尾 | 建湖 | 三门峡 | 南阳 | 南阳 | 盘锦 | 海门 | 嘉峪关 | 章丘 | 燕郊 | 运城 | 抚州 | 阜阳 | 聊城 | 黔西南 | 东方 | 库尔勒 | 湘潭 | 梅州 | 黔南 | 铜川 | 株洲 | 宝鸡 | 雄安新区 | 顺德 | 毕节 | 玉树 | 仙桃 | 诸暨 | 高雄 | 南充 | 大连 | 博尔塔拉 | 东海 | 晋城 | 淄博 | 淄博 | 内蒙古呼和浩特 | 宁夏银川 | 南京 | 丹东 | 四川成都 | 金昌 | 库尔勒 | 保定 | 枣庄 | 邯郸 | 五指山 | 喀什 | 宝应县 | 如东 | 包头 | 宜都 | 昌吉 | 荆门 | 攀枝花 | 偃师 | 松原 | 台山 | 六盘水 | 浙江杭州 | 宁波 | 东方 | 宜都 | 沛县 | 台北 | 定西 | 衡水 | 青海西宁 | 泗阳 | 简阳 | 雅安 | 燕郊 | 七台河 | 三沙 | 淮安 | 基隆 | 库尔勒 | 湖州 | 秦皇岛 | 石嘴山 | 宣城 | 永康 | 株洲 | 新余 | 绍兴 | 肥城 | 滕州 | 林芝 | 淮安 | 临沂 | 鞍山 | 南充 | 商丘 | 五家渠 | 徐州 | 徐州 | 赣州 | 咸阳 | 单县 | 衢州 | 潜江 | 北海 | 博尔塔拉 | 招远 | 衡水 | 广安 | 许昌 | 青州 | 达州 | 滕州 | 眉山 | 临海 | 靖江 | 盐城 | 朝阳 | 鸡西 | 德阳 | 改则 | 潍坊 | 昌都 | 连云港 | 神农架 | 金昌 | 玉环 | 石河子 | 广汉 | 湖北武汉 | 漳州 | 沭阳 | 和县 | 张家界 | 邹平 | 灵宝 | 灌南 | 图木舒克 | 神农架 | 澳门澳门 | 西双版纳 | 周口 | 永新 | 广饶 | 扬中 | 保山 | 天门 | 宜昌 | 海安 | 龙岩 | 儋州 | 鹰潭 | 乌兰察布 | 商洛 | 咸宁 | 攀枝花 | 天长 | 温州 | 锡林郭勒 | 宜昌 | 莆田 | 柳州 | 梧州 | 锡林郭勒 | 余姚 | 滁州 | 台北 | 临夏 | 泰州 | 石嘴山 | 仁寿 | 阿坝 | 海拉尔 | 儋州 | 文昌 | 偃师 | 文山 | 阿拉尔 | 台州 | 海东 | 六安 | 武夷山 | 临夏 | 舟山 | 茂名 | 东台 | 正定 | 东台 | 镇江 | 金华 | 岳阳 | 泗洪 | 玉环 | 文昌 | 焦作 | 江西南昌 | 温岭 | 定西 | 汝州 | 桂林 | 孝感 | 玉环 | 湛江 | 简阳 | 衡水 | 中卫 | 澄迈 | 曲靖 | 溧阳 | 海北 | 楚雄 | 改则 | 平潭 | 海东 | 贺州 | 大兴安岭 | 河北石家庄 | 广安 | 宿迁 | 阿拉尔 | 包头 | 神农架 | 黄南 | 新沂 | 昭通 | 霍邱 | 德州 | 瑞安 | 咸阳 | 池州 | 镇江 | 正定 | 乐平 | 哈密 | 邹平 | 鞍山 | 山南 | 辽宁沈阳 | 黄冈 | 山西太原 | 馆陶 | 海宁 | 黔西南 | 张掖 | 海拉尔 | 宿州 | 宜宾 | 张家界 | 大庆 | 鞍山 | 三门峡 | 神农架 | 济宁 | 保亭 | 萍乡 | 新乡 | 白银 | 临夏 | 安阳 | 天水 | 迪庆 | 长治 | 焦作 | 江苏苏州 | 德清 | 喀什 | 恩施 | 邳州 | 邳州 | 开封 | 云南昆明 | 资阳 | 丽水 | 株洲 | 宁波 | 三亚 | 荣成 | 东莞 | 兴安盟 | 铁岭 | 韶关 | 双鸭山 | 娄底 | 澳门澳门 | 焦作 | 海东 | 澳门澳门 | 朔州 | 珠海 | 随州 | 秦皇岛 | 乌兰察布 | 保山 | 日喀则 | 广元 | 荆州 | 四平 | 丹东 | 怀化 | 湘西 | 霍邱 | 德阳 | 通辽 | 锡林郭勒 | 江西南昌 | 深圳 | 大理 | 顺德 | 锡林郭勒 | 台湾台湾 | 佛山 | 昭通 | 大庆 | 莱芜 | 宁波 | 黑河 | 邯郸 | 焦作 | 黄石 | 安顺 | 涿州 | 海西 | 东方 | 江门 | 海安 | 山西太原 | 铁岭 | 漳州 | 辽源 | 肥城 | 绵阳 | 钦州 | 江西南昌 | 桐城 | 四平 | 贵港 | 塔城 | 咸阳 | 高密 | 吉安 | 灵宝 | 宜昌 | 宿迁 | 海东 | 安康 | 泉州 | 山东青岛 | 汉中 | 广元 | 澳门澳门 | 黔南 | 公主岭 | 万宁 | 黄石 | 余姚 | 达州 | 商洛 | 博罗 | 运城 | 毕节 | 铁岭 | 晋中 | 湖北武汉 | 漯河 | 焦作 | 和县 | 平顶山 | 延安 | 三亚 | 神农架 | 杞县 | 那曲 | 海南 | 包头 | 抚顺 | 锡林郭勒 | 塔城 | 大庆 | 渭南 | 鹤壁 | 郴州 | 丹阳 | 湘潭 | 丽水 | 清徐 | 许昌 | 包头 | 渭南 | 阿勒泰 | 琼中 | 邹平 | 常州 | 琼中 | 泰州 | 改则 | 石狮 | 汉中 | 朝阳 | 海西 | 金华 | 济源 | 甘南 | 惠东 | 长葛 | 吐鲁番 | 丹阳 | 阿克苏 | 达州 | 台北 | 河南郑州 | 屯昌 | 阿拉尔 | 宣城 | 保山 | 铜川 | 七台河 | 四川成都 | 大连 | 沭阳 | 苍南 | 定州 | 青海西宁 | 上饶 | 单县 | 菏泽 | 玉林 | 佛山 | 淮北 | 枣庄 | 衡水 | 常德 | 聊城 | 咸阳 | 延边 | 佳木斯 | 益阳 | 榆林 | 通化 | 永州 | 宜宾 | 周口 | 辽宁沈阳 | 葫芦岛 | 青海西宁 | 玉林 | 忻州 | 克孜勒苏 | 临汾 | 商丘 | 赣州 | 湘西 | 果洛 | 嘉峪关 | 茂名 | 延边 | 三沙 | 玉环 | 招远 | 潍坊 | 长葛 | 灌云 | 西双版纳 | 楚雄 | 庄河 | 吕梁 | 济宁 | 绥化 | 泰兴 | 黄山 | 台湾台湾 | 舟山 | 新泰 | 邵阳 | 通辽 | 保定 | 启东 | 阿勒泰 | 临汾 | 枣庄 | 曹县 | 青海西宁 | 文昌 | 邵阳 | 鹤岗 | 柳州 | 东海 | 锡林郭勒 | 雅安 | 中卫 | 昌吉 | 海东 | 承德 | 项城 | 萍乡 | 阿坝 | 温岭 | 凉山 | 香港香港 | 黄山 | 六安 | 安徽合肥 | 和田 | 汉中 | 神农架 | 溧阳 | 伊犁 | 天水 | 泰安 | 常州 | 雄安新区 | 果洛 | 泰兴 | 珠海 | 晋城 | 毕节 | 荆州 | 潜江 | 绥化 | 乐山 | 庄河 | 广汉 | 沭阳 | 洛阳 | 公主岭 | 广饶 | 吉安 | 邢台 | 永新 | 七台河 | 溧阳 | 大连 | 雄安新区 | 石狮 | 南充 | 吉林长春 | 南充 | 神木 | 安岳 | 曹县 | 莱芜 | 四平 | 长葛 | 开封 | 松原 | 惠州 | 台湾台湾 | 舟山 | 黄冈 | 基隆 | 建湖 | 陇南 | 株洲 | 池州 | 南充 | 江西南昌 | 宁国 | 通化 | 阜新 | 中卫 | 黄南 | 邹平 | 呼伦贝尔 | 灌云 | 黄山 | 湖北武汉 | 广西南宁 | 晋江 | 鄂州 | 盘锦 | 潮州 | 文昌 | 南充 | 大丰 | 黑河 | 无锡 | 淮南 | 白山 | 运城 | 慈溪 | 周口 | 山南 | 荣成 | 三门峡 | 周口 | 天长 | 毕节 | 孝感 | 宁夏银川 | 玉林 | 塔城 | 临海 | 焦作 | 湘西 | 松原 | 库尔勒 | 荆州 | 正定 | 台州 | 台中 | 河源 | 靖江 | 河北石家庄 | 海南海口 | 五指山 | 文昌 | 吕梁 | 盘锦 | 随州 | 聊城 | 包头 | 海西 | 鄢陵 | 象山 | 乐清 | 巴彦淖尔市 | 燕郊 | 襄阳 | 铜仁 | 平顶山 | 洛阳 | 仁寿 | 章丘 | 张北 | 阿勒泰 | 新沂 | 甘孜 | 龙岩 | 甘肃兰州 | 包头 | 保亭 | 普洱 | 鄂尔多斯 | 廊坊 | 定西 | 白山 | 周口 | 青州 | 启东 | 四平 | 滨州 | 玉溪 | 甘肃兰州 | 亳州 | 巴中 | 渭南 | 昭通 | 平凉 | 赣州 | 乐清 | 大理 | 乌兰察布 | 安阳 | 晋江 | 内蒙古呼和浩特 | 永康 | 珠海 | 神农架 | 德州 | 嘉善 | 崇左 | 临夏 | 周口 | 张掖 | 揭阳 |